استفاده از سلاریوم بعد از عمل جراحی پروتز سینه استفاده از سلاریوم یا حمام آفتاب در یک سال اول توصیه نمیشود و همچنین استفاده مکرر از سولاریوم در دراز مدت بر روی کیفیت پروتز سینه اثر می گذارد

استفاده از سلاریوم یا حمام آفتاب در یک سال اول توصیه نمیشود و همچنین استفاده مککر از سولاریوم در دراز مدت بر روی کیفیت پرئتز سینه اثر می گذارد