آیا نتایج عمل ابدومینوپلاستی برمیگردد؟ پس از عمل ابدومینوپلاستی در صورت افزایش وزن و یا حاملگی خانوم ها، در اثر شل شدن پوست دوباره نیاز به عمل خواهد بود.