جابجا شدن پروتز بعد از عمل پروتز سینه جابجا شدن پروتز ناشی از بافت ضعیف و درخواست برای پروتز بزرگ و یا آزاد کردن بافت بیش از حد می باشد. این مشکل با جراحی دوباره حل خواهد شد.

یکی از عوارض نادر و دردناک پروتز سینه جابجایی پروتز سینه است. جابجا شدن پروتز ناشی از بافت ضعیف و درخواست برای پروتز بزرگ و یا آزاد کردن بافت بیش از حد می باشد. این مشکل با جراحی دوباره که کار نسبتا مشکلی نیز هیت، حل خواهد شد.