آیا امکان پارگی خود به خود پروتز سینه وجود دارد ؟ آیا امکان پارگی خود به خود پروتز سینه وجود دارد ؟