تاثیر سیکل قاعدگی در خونریزی عمل جراحی توصیه دکتر فرامرز صفائی را در رابطه با تاثیر سیکل قاعدگی در خونریزی عمل جراحی