تاثیر سیکل قاعدگی در خونریزی عمل جراحی چیست؟ توصیه دکتر فرامرز صفائی را در رابطه با تاثیر سیکل قاعدگی در خونریزی عمل جراحی