پرسش و پاسخ  

سوال :

آیاتوده چربی درساق پا بطوری که ازبیرون به مقدارناچیز مشخص است وبیشترازداخل سفت و به هنگام دست زدن دردناک است خطرناک است یا بهتربپرسم توده چربی آیا درد هم دارد؟

پاسخ :

سلام باید معاینه بشید