-پروتزسینه

از لحاظ جنس پرتز سینه به چند دسته تقسیم می گردد؟

از نظر جنس پروتز ها به 2 دسته 1، آب نمکی (یا سالین) 2، ژلی (یا سیلیکونی) تقسیم می شوند. انتخاب جنس پروتز بر اساس آناتومی بیمار و تمایل شخصی وی انجام می شود و در جلسه مشاوره قبل از عمل در مورد مزایا و معایب هر کدام به بیمار توضیح داده می شود.