-تزريق-چربي

ايا انجام همزمان عمل ابدومينوپلاستي و تزريق چربي به باسن توصيه مي شود؟

انجام همزمان عمل ابدومينوپلاستي و تزريق چربي به باسن توصیه نمی شود چرا که بعد از عمل مراقبت های ویژه خاصی باید صورت بگیرد وشرایط خاص عمل.در این ویدیو صحبت های کامل دکتر صفایی پیروز رو ببینید.